Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornu Luncii, pentru perioada 2021-2027

Existența unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele și oportunitățile cu care se confruntă o comunitate reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase. În acest context, pentru perioada de programare 2021-2027 s-a impus necesitatea existenței unei viziuni strategice care să cuprindă direcțiile de dezvoltare ale localității, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea și care să prezinte aspirațiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe potențialul local de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare locală pentru comuna Cornu Luncii a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă localitatea, abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european, urmărindu-se direcțiile de dezvoltare spre care dorim să ne îndreptăm, cu scopul de a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă a comunității noastre. Totuși, această dezvoltare durabilă, spre care tindem nu se poate realiza fără participarea și implicarea tuturor cetățenilor comunei, și sper ca toți să ne unim forțele pentru a face față provocărilor create de această strategie.

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Cornu Luncii pentru perioada 2021-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și ceea ce trebuie să devină comuna Cornu Luncii în următorii 7 ani.
În viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna Cornu Luncii va deveni până în anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare și durabilă, care va tinde spre îmbunătățirea continuă a calității vieții, spre gestionare și utilizarea eficientă a resurselor, pentru o valorificare a potențialului de inovare ecologică și socială al economiei, astfel încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială, devenind un centru rural important din punct de vedere social și economic.
Prin urmare, viziunea comunei Cornu Luncii este aceea de a-și orienta acțiunile în vederea creșterii calității vieții populației, dinamizarea și susținerea economiei, agriculturii și turismului, sprijinirea educației continue, precum și promovarea identității culturale și a tradițiilor, într-un mediu sănătos.
Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei va fi instrumentul de lucru al administrației publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri din cauza urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Locală se dorește a fi, în aceeași măsură, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în progresul economico-social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2027.
Mai mult, Strategia de Dezvoltare Locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.
Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornu Luncii este realizată în contextul pregătirii unui nou ciclu strategic și de programare a fondurilor europene, pentru perioada 2021-2027.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă localitatea, abordate într-un cadru integrat și propune un model de dezvoltare economică care să susțină rezolvarea problemelor sociale, precum și exploatarea rațională a resurselor, protejarea mediului ambient și folosirea oportunităților locale și a surselor de finanțare disponibile.
În urma analizei situației existente și a utilizării instrumentelor specifice de programare strategică, au fost definite principalele direcții de intervenție în care autoritatea publică locală își va concentra resursele în vederea îndeplinirii viziunii propuse prin strategie:

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1: DEZVOLTARE RURALĂ, SPRIJINIREA
AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII
Obiectivul strategic nr. 1 – Dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază, a agriculturii și silviculturii, și îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare în comuna Cornu Luncii
Măsuri specifice obiectivului strategic:
Măsura 1.1 Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de transport și comunicații și atingerea unui grad de asfaltare de 100% din total infrastructură rutieră de la nivelul comunei;
Măsura 1.2 Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (apă, apă uzată, sistem de supraveghere video, gaze naturale, etc..);
Măsura 1.3 Sprijin pentru dezvoltarea formelor asociative agricole și de creștere a animalelor cu scop economic;
Măsura 1.4 Sprijin pentru desfacerea produselor locale.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2: DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI A CAPITALULUI DE MUNCĂ
Obiectiv strategic nr. 2 – Dezvoltarea echilibrată a economiei locale concomitent cu forța de muncă calificată
Măsura 2.1 Măsuri pentru susținerea și dezvoltarea activităților economice;
Măsura 2.2 Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare economică;
Măsura 2.3 Atragerea de noi investitori;
Măsura 2.4 Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea creșterii atractivității și competitivității sectoarelor economice principale.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3: DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Obiectiv strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții
Măsura 3.1 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de învățare modern adaptat cerințelor pieței;
Măsura 3.2 Modernizarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice pentru fiecare nivel educațional;
Măsura 3.3 Creșterea accesului la serviciile de educație pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;
Măsura 3.4 Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă educațională.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI LOCALE
PRIETENOASE CU MEDIUL
Obiectivul strategic nr. 4 – Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie
Măsura 4.1 Investiții ce promovează infrastructura verde;
Măsura 4.2 Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de iluminat public performant și eficient energetic;
Măsura 4.3 Modernizarea gestionării deșeurilor;
Măsura 4.4 Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor;
Măsura 4.5 Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor naturale.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE,
CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
Obiectivul strategic 5 – Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Măsura 5.1 Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate;
Măsura 5.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centru de zi, centru rezidențial, centru multifuncțional, etc..);
Măsura 5.3 Dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare;
Măsura 5.4 Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței sociale.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6: DEZVOLTAREA TURISTICĂ, CULTURALĂ ȘI
SPORTIVĂ
Obiectivul strategic 6 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport
Măsura 6.1 Modernizarea și extinderea elementelor de semnalistică de la nivelul comunei Cornu Luncii;
Măsură 6.2 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare;
Măsura 6.3 Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de promovare, informare și cooperare;
Măsura 6.4 Îmbunătățirea infrastructurii de turism;
Măsura 6.5 Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice;
Măsura 6.6 Dezvoltarea infrastructurii de agrement.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7: ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Obiectivul strategic nr. 7 – Dezvoltarea tehnologică și digitalizare
Măsura 7.1 Digitalizarea serviciilor publice la nivel local;
Măsura 7.2 Promovarea competențelor digitale în afara sistemelor de învățământ oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici și al întreprinderilor rurale;
Măsura 7.3 Creșterea capacității administrației publice locale de management integrat al resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin implementarea de soluții inovative.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 8: SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR
CETĂȚENILOR
Obiectivul strategic nr. 8 – Creșterea capacității instituționale
Măsura 8.1 Dezvoltarea serviciilor de e-administrație;
Măsura 8.2 Creșterea eficienței activității administrației publice locale;
Măsura 8.3 Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului populației la servicii publice modernizate;
Măsura 8.4 Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru cetățeni;
Măsura 8.5 Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al guvernării locale.

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9 – COOPERARE
Obiectiv strategic nr. 9 – Dezvoltarea cooperării și asocierii
Măsura 9.1 – Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat
Măsura 9.2 – Încurajarea schimburilor de experiență și bune practici

 
Pentru vizualizarea integrală a planului de acțiune vă recomandăm să consultați documentul „Strategia de dezvoltare 2021-2027” dând click pe link-ul de mai jos al paginii.
Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați documentul „Strategia de dezvoltare 2021-2027” dând click aici.
Sari la conținut